Categories
Uncategorized

तुका म्हणे

तुम्ही संत मायबाप कृपावंत l काय मी पतित कीर्ती वाणूं ll१ll

अवतार तुम्हा धराया कारण l उध्दराया जन जड जीव ll२ll

वाढावया सुख भक्ती भाव धर्म l कुळाचार नाम विठोबाचे ll३ll

तुका म्हणे गुण चंदनाचे अंगी l तैसे तुम्ही जगी संत जन ll४l

      संत तुकाराम महाराज

प्रस्तुत अभंगातून संत तुकाराम महाराजांनी अतिशय सुंदर सोप्या शब्दांत संतांचे महत्त्व समजावून दिले आहे.

महाराज म्हणतात “अहो संतजनहो, तुम्ही माझे कृपाळू असे आई-बाप आहात. तुमची कीर्ति माझ्यासारख्या य:कश्चित अडाणी पतिताने काय वर्णन करावी ? तुम्ही संतांनी अज्ञानी लोकांचा व जड जीवांचा उद्धार करण्याकरिता या जगात अवतार घेतला आहे. अखिल जगतामध्ये भक्ती,भाव,धर्मनिष्ठ वागणे आणि सुख वाढविण्याकरिता तुम्ही प्रकट झाला आहात आणि विठोबाचे नाम हाच तुमचा कुळाचार आहे. शेवटी तुकाराम महाराज म्हणतात ज्याप्रमाणे चंदनाच्या अंगामध्ये आपल्या जवळपास असलेल्या बोरी बाभळीसारख्या सामान्य वृक्षांना आपल्याप्रमाणे सुगंधी करण्याचा गुण आहे, त्याच प्रमाणे आपल्या संगतीत असणाऱ्यांना आपली पुण्याशील योग्यता देणारे या जगतात तुम्ही संतजनच आहात.

।। रामकृष्ण हरी।।

By abchandorkar

Consultant Interventional Cardiologist, Pune, India

2 replies on “तुका म्हणे”

🚩// विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल //🚩

👏 राम कृष्ण हरी माऊली 👏

Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s